Hasta Hak Ve Sorumlulukları

Değerli Hastamız, Ziyaretçilerimiz;

Merkezimizden sağlık hizmeti aldığınız süre içerisinde sizlere daha fazla yararlı olabilmemiz ve tedavinizden en iyi sonucu alabilmeniz için; çalışanlarımız, özellikle de sağlık ekibi ile işbirliği içinde olmanız, haklarınızı ve sorumluluklarınızı bilmeniz gerekmektedir. Merkezimiz ile ilgili her türlü istek, görüş ve önerileriniz için, “Hasta Hakları Birimi'nden” yüz yüze görüşme talep edebilir ya da (0216) 422 21 21 numaralı telefondan “Hasta Hakları Birimi’ne” ulaşabilir, görüşlerinizi paylaşabilirsiniz.

Hasta Hakları

1) Hizmetlerden Yararlanma Hakkı
Sağlık hizmeti alan hastalarımız, hasta yakınları dil, din, ırk veya mezhep ayrımı yapılmaksızın tüm hizmetlerden yararlanma ve hastanemizin sunduğu tanı ve tedavi imkanları ve bu hizmetlere nasıl ulaşılacağı konusunda bilgilenme hakkına sahiptir.

2) Bilgi İsteme Hakkı
Hastalarımız önerilen tıbbi girişimleri ve her bir girişimin potansiyel risk veya yararları, alternatifleri, tedaviyi reddetmenin sonucu konusunda bilgilenme hakkına sahiptir.

3) Personeli Tanıma, Seçme ve Değiştirme Hakkı
Hastalarımız kendi tedavilerinden sorumlu doktor, hemşire ve diğer sağlık personelinin kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenme, seçme ve değiştirme hakkına sahiptir.

4) Kurum ve Kuruluşu Seçme ve Değiştirme Hakkı
Hastalarımız bağlı olduğu mevzuatın ön gördüğü usul ve şartlara uyulmak kaydı ile sağlık kurum ve kuruluşunu seçme ve değerlendirme hakkına sahiptir.

5) Tedaviyi Reddetme ve Durdurma Hakkı
Kanunen zorunlu haller dışında ve doğabilecek olumsuz sonuçların sorumluluğu hastaya ait olmasının yansıra hasta kendisine uygulanması planlanan veya uygulanmakta olan tedaviyi reddetme veya durdurmasını isteme hakkına sahiptir.

6) Mahremiyet (Gizlilik) Hakkı
Hastalarımızın tüm tedavi sürecinde mahremiyete uygun bir ortamda hizmet alma hakkına sahiptir. Hastanemize başvuran tüm bireylerin sağlık durumu, tıbbi durumu ve kişiye özel tüm bilgiler ölümünden sonra bile gizli kalacak biçimde korunur.

7) Saygı Gösterme Hakkı
Hastalarımızın her zaman ve her türlü şartlarda kişisel itibarı korunarak, saygılı, şevkatli ve güler yüzlü bir ortamda tetkik yaptırma ve tedavi olma hakkına sahiptir.

8) Konsültasyon (İkinci Görüşme) İsteme Hakkı
Hastalarımız tanı ve tedavi konusunda konsültan hekim çağırma hakkına sahiptir. Konsültan hekim tedavisini önerir ancak hastanın birinci hekimi işleme onay verir.

9) Dini Vecibeleri Yerine Getirme Hakkı
Hastalarımız tedaviye engel olmadığı sürece dini farklılık gözetmeksizin dini vecibelerini serbestçe yerine getirme hakkına sahiptir.

10) Güvenlik Hakkı
Herkesin sağlık kurumunda güvenlik içinde olma ve bunu isteme hakkı vardır.

11) Refakatçi ve Ziyaretçi Bulundurma Hakkı
Hastalarımız, hastanemiz tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun şekilde ziyaretçi kabul etmek ve refakatçi bulundurma hakkına sahiptir.

12) Öncelik Sırasının Belirlenmesini İsteme Hakkı
Hizmet verme imkanlarının sınırlı olduğu durumlarda, tıbbi kriterlere dayalı ve objektif olarak öncelik hakkı belirlenir. Acil hastalar, engelli hastalar, adli vakalar, yaşlılar, çocuk ve hamileler, ağrılı hastalar öncelikli bakım alma hakkına sahiptir.

13) Haberleşme Hakkı
Temin edilebildiği ve bedelini ödeyebildiği takdirde, resmi konuşma dilini anlamayan bir hastanın haberleşme amacı ile çevirmen isteme hakkı vardır.

14) Şikayet, Görüş ve Öneri Bildirme Hakkı
Hasta ve hasta ailesi, hasta haklarının ihlali halinde hastanemizde şikâyet mekanizmasının başlatılması, gözden geçilmesi, sonuçlandırılması ve sonucundan haberdar edilme hakkına sahiptir.

15) Rıza Alınması
Hasta tıbbi ve yasal zorunluluklar dışında, uygulanacak tetkik ve tedavinin başarı şansı, olası riskleri ve nekahat dönemi ile ilgili problemler hakkında etraflıca bilgi aldıktan sonra, tedavisi için verilecek kararları onaylama veya reddetme hakkına sahiptir.

16) Tıbbi Gereklilikler Dışında Müdahale Yasağı
Teşhis, tedavi ve koruma maksadı olmaksızın, ölüme veya hayati tehlikeye yol açabilecek veya vücut bütünlüğünü ihlal edebilecek, akli veya bedeni mukavemeti azaltabilecek hiçbirşey yapılamaz ve talep edilemez.

17) Ötenazi Yasağı
Ötenazi yasaktır. Tıbbi gereklerden bahisle veya her ne suretle olursa olsun, hayat hakkından vazgeçilmez. Kendisinin veya bir başkasının talebi olsa dahi kimsenin hayatına son verilemez.

Hasta Sorumlulukları

1) Hastalarımız, merkezimizin kural ve uygulamalarına uymak ile sorumludur.

2) Hastalarımız, gürültü, ziyaretçi, duman gibi rahatsızlık verici durumlarda, merkezimizin alacağı tedbir ve kurallara uygun davranmakla sorumludur.

3) Hasta ve hasta yakınları enfeksiyon hastalıklarının yayılmaması için kendilerine önerilen tüm önlemler konusunda hassas davranmak ile sorumludur.

4) Hastalarımız tetkik ve tedavi giderlerini ödemek ile sorumludur. Demirbaş ve sarf malzemelerine kasıtlı olarak zarar veren hasta ve yakınlarının bunu ödeme sorumluluğu vardır.

5) Yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, gördüğü tedavileri ve tıbbi müdahaleleri, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve sağlığıyla ilgili bilgileri mümkün olduğunca eksiksiz ve doğru bilgi verme sorumluluğu vardır.

6) Merkezimizin kural ve uygulamalarına uygun davranmak ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket etme sorumluluğu vardır.

7) Hekim tarafından belirlenen sürelerde kontrole gelmek ve tedavisinin gidişatı hakkında geri bildirimlerde bulunma sorumluluğu vardır.

8) Randevu tarih ve saatine uymak ve değişiklikleri ilgili yere bildirme sorumluluğu vardır.

9) İlgili mevzuata göre öncelik tanınan hastalar ile diğer hastaların ve personelin haklarına saygı gösterme sorumluluğu vardır.

10) Personele sözlü ve fiziki saldırıya yönelik davranışlarda bulunmama sorumluluğu vardır.

11) Haklarının ihlal edildiğini düşündüğünde veya sorun yaşadığında “Hasta Hakları Birimi’ne” başvurma sorumluluğu vardır.